Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - TABMONT - ergonomiczna ocena stanowisk pracy

Termin realizacji: 18
Liczba osób realizujących: 4
Tematyka: Współpraca z Panem Krzysztofem Kantorskim. Wstępne rozeznanie w firmie TABMONT. Planowane działania: - Opis istniejącego stanowiska pracy pod względem zakresu wykonywanych czynności, używanych środków technicznych – ogólna charakterystyka stanowiska – ze szczególnym uwzględnieniem operacji wyładunku załadunku przy użyciu obecnego sprzętu oraz podczas użytkowania piły. - Oszacowanie i ocena ryzyka w zakresie dolegliwości MSDS na istniejącym stanowisku pracy cieśli przy pomocy metod RULA/REBA/OWAS. - Ocena antropometryczna środowiska pracy (rozmieszczenie wyposażenia stanowiska pracy, pozycja ciała podczas pracy, wykorzystanie przestrzeni roboczej) - stanowiska – ze szczególnym uwzględnieniem operacji wyładunku załadunku przy użyciu obecnego sprzętu. - Ocena materialnego środowiska pracy, m.in. sporządzenie map hałasu; pomiar zapylenia powietrza; ocena rodzaju ochronników słuchu. - Diagnoza dolegliwości zgłaszanych przez pracowników pracujących. - Opis proponowanych zmian dla stanowiska operatora piły i związanych z nim zmian dla pozostałych stanowisk (rozładunek, załadunek materiału). - Oszacowanie zakładanych zmian (po wyposażeniu stanowisk we wnioskowany sprzęt) w zakresie ryzyka dolegliwości MSDS na projektowanym stanowisku pracy cieśli przy pomocy metod RULA/REBA/OWAS, - Oszacowanie zakładanych zmian w zakresie materialnego środowiska pracy na projektowanym stanowisku pracy. - Zestawienie i porównanie osiągniętych obciążeń w poszczególnych kategoriach.
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl